MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)

 1.         TARAFLAR
 2.         SATICI

İsim/Unvan                              :               %Vendor.Name%
Adres                                       :               %Vendor.Address%
Telefon                                    :               %Vendor.PhoneNumber%

 1.         ALICI

İsim/Unvan                              :               %Customer.FullName%
Adres                                       :               %Customer.Address%
Telefon                                    :               %Customer.PhoneNumber%

Alıcı ve Satıcı bundan böyle hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1.         TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı : Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

Elektronik Ticaret Kanunu: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u

Sipariş/Ürün/Mal         : Alıcı’nın Satıcı’dan satın aldığı mal veya hizmet’i

Tedarikçi Sözleşmesi     : Satıcı ile Eczastok arasında imzalanan sözleşme’yi

Üyelik Sözleşmesi         : Alıcı ile Eczastok arasında imzalanan sözleşme’yi

Eczastok                        : Eczastok Sağlık Teknolojileri ve İletişim A.Ş.’yi

Web sitesi                     :www.eczastok.com ’u

 1.         SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.               İşbu Sözleşme Elektronik Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2.               Eczastok, işbu Sözleşme’de Elektronik Ticaret Kanunu uyarınca “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” olup, işbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın, Eczastok’a ait web sitesinden Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Elektronik Ticaret Kanunu ve sair mevzuat koşulları uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.3.               İşbu Sözleşme Taraflar’ın Eczastok ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmesi veya Tedarikçi Sözleşmesi hükümlerinin ifasına halel getirmeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında, Eczastok’un Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 1.         ALICININ BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.               Alıcı her ne sebeple veya nam adı altında olursa olsun, Eczastok’tan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.               Alıcı, satın aldığı mal veya hizmetin, 8. maddede belirtilen Teslimat Adresine teslim edilecek olduğunu; satışa konu mal veya hizmetin yetkili kişilerce teslim alınmadığını ya da doğru adrese teslim edilmediğini ileri sürerek Eczastok’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını, Teslimat Adresine ilişkin bilgilerin doğruluğundan münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.               Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) iş günü içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

4.4.               Alıcı, işbu Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

 1.         SATICI’NIN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.               Satıcı her ne sebeple veya nam adı altında olursa olsun, Eczastok’tan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.               Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin Elektronik Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa prospektüsü ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

5.3.               Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile işbu Sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

5.4.               Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 1.         ECZASTOK BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Eczastok, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı olması nedeniyle, işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından, sözleşme kapsamında Alıcı ve Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu madde Alıcı’nın ve Satıcı’nın Eczastok’a karşı yükümlülüklerini eksik, geç veya hiç ifa etmeyeceği anlamı taşımamaktadır.

 1.         GENEL HÜKÜMLER

7.1.               Satıcı, işbu Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, özen ve titizlik ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.               Alıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle işbu Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.               Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile işbu Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir.

7.4.               Alıcı, Web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.5.               Satıcı, verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde Alıcı’ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. Ancak Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeni ile ürünü süresi içinde teslim edemez ve/veya ürün teslimi imkânsız hale gelir ise, durumu derhal Alıcı`ya bildirir ve Alıcı’nın siparişini, satış bedelini 3 (üç) gün içerisinde iade etmek üzere iptal eder.

 1.         SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

%Product(s)%

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Teslimat Adresi:

 1.         MALIN TESLİM ŞARTLARI VE TESLİM ŞEKLİ

9.1.               İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

9.2.               Satıcı, mallara ilişkin ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait gerekli bilgileri siparişte belirtildiği şekilde ve tarihte tedarik edecektir. Satıcı, teslim edeceği ürünlere maksimum özeni göstermek ve söz konusu ürünleri siparişi aldığı şekilde dizayn, şekil, adet, ve teslim tarihi bakımından hiçbir değişiklik yapmadan siparişe uygun olarak teslim etmek zorundadır.

9.3.               Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

9.4.               Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

9.5.               Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.6.               Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

9.7.               Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde iade edecektir.

9.8.               Alıcı, malın ayıplı olması halinde, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde iade hakkını kullanabilir.

9.9.               9.8 inci madde uyarınca Alıcı’nın iade hakkını kullandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir.

9.10.             9.8 inci madde uyarınca mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

9.11.             İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir.

9.12.             Alıcı’nın iade hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya veya elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı olarak Eczastok’a yaptığı tüm ödemeler Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir.

 1.      DİĞER HÜKÜMLER

10.1.             Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek; bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple, işbu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hiçbir alacağını ve/veya hakkını devredemez.

10.2.             İşbu Sözleşme, Sözleşme konusuna ilişkin Taraflar arasındaki herhangi bir önceki sözlü veya yazılı müzakere, taahhüt, beyan, iletişim, sözleşme veya düzenlemenin yerine geçer ve Taraflar arasındaki buna ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder.

10.3.             Taraflar’ın Sözleşme uyarınca kendisine tanınmış olan bir hak veya yetkiyi kullanmaması veya bu hak ve yetkileri kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve Sözleşme’de yer alan bir hakkın bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir hakkın, yetkinin kullanımını engellemez.

10.4.             Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme’yi icra etmek için gerekli olan tüm hak, ehliyet ve yetkilere sahip olduğunu ve işbu Sözleşme altındaki yükümlülükleri ile bağlı olacağını ve uygulanacak hukukun ihlali teşkil etmeyecek ve kendisine karşı icra edilebilir nitelikteki bu yükümlülüklerini yerine getireceğini teyit eder.

10.5.             Taraflar, işbu Sözleşmeden ve ifasından doğabilecek ihtilaflarda, birbirlerinin ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6.             Taraflar, işbu Sözleşmede yazılı adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, anılan adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yöneltilecek tebligatların geri dönse bile hukuken geçerli bir tebligatın tüm neticelerini doğuracağını peşinen kabul etmişlerdir.

 1.      YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili her türlü ihtilafa Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme ve icra müdürlüğü ise Satıcı’nın yerleşim yeri Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir.

 1.      YÜRÜRLÜK

12 ana maddeden oluşan işbu Sözleşme bir bütündür, %Order.Date% tarihinde elektronik olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.